Т Дүүдэй

Барилгын анхны даамалуудын нэг, БНМАУ-ын баатар

Намтар